Livio Gravini & The Free Spirit Society @ Lake George Tavern

Lake George Tavern , 2 Main St, Wales Ma.